Оферта

Пропозиція укласти догові рпро надання послуг у сфері інформаційних технологій

і комп’ютерних Програм (публічна оферта)

Виконавець адресує дану оферту – пропозицію укласти Договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних Програм особам, які бажають мати доступ до програми Evergreen Face Compare;
Для того щоб укласти Договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних Програм, надалі за текстом - "Договір", особа повинна здійснити акцепт, тобто надати свою згоду на укладання договору на умовах, викладених в оферті. Акцептом даної оферти є прийняття нижче вказаних умов шляхом оплати послуг. З моменту оплати послуг особа автоматично приймає умови даного Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку.
При необхідності, не вступаючи у протиріччя з умовами оферти, Виконавець може укласти документально оформлений Договір у формі письмового двостороннього документа.

Визначення

Evergreen Face Compare - прикладний онлайн-сервіс , призначений для:
  • визначення відсотку схожості людини по фотографіях методом порівняння;
  • порівняння обличь та визначення живої людини;
  • реалізації інших можливостей, передбачених його модулями, як зазначено далі за текстом
(далі - Програма).
Програма дозволяє приймати http (s) запити від сторонніх інтегрованих сервісів, обробляти їх, і повертати результат такої обробки у вигляді оцифрованого тексту по зображенням.
Надання доступу до Програми - надання користувачу можливості працювати з Програмою в межах сплаченої кількості порівнянь та періоду.

Адреса розміщення Програми Evergreen Face Compare в мережі інтернет - https://evergreens.com.ua/ua/box-products/face-id.html (далі - сайт Evergreen Face Compare).
Виконавець - особа зазначена в переліку представників, представлених на сайті Evergreen Face Compare

Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття умов Договору про надання послуг у сфері інформаційних технологій.

Api ключ – це згенерована випадковим чином букво-цифро-символьна послідовність, унікальний ідентифікатор, який отримується при реєстрації та дозволяє однозначно визначити запити користувача. З його допомогою проходить ідентифікація користувача та забезпечується безпечна передача запитів до Api сервісу. Надається Замовнику один раз при підключенні до сервісу, є унікальним для кожного користувача та зберігається за ним на весь час.

AРІ сервіс - прикладний онлайн-сервіс (надалі за текстом – AРІ сервіс), який дозволяє приймати http(s) запити від сторонніх інтегрованих сервісів, обробляти їх, та повертати результат такої обробки у вигляді оцифрованого тексту по зображенням.

Надання доступу до Арі сервісу - надання користувачу можливості працювати з AРІ сервісом в межах сплаченої кількості запитів по періоду

AРІ сервіс порівняння облич - прикладний онлайн-сервіс, призначений для визначення відсотку схожості людини по фотографіях методом порівняння (надалі за текстом – AРІ сервіс порівняння облич). Сервіс дозволяє приймати http(s) запити від сторонніх інтегрованих сервісів, обробляти їх, та повертати результат такої обробки у вигляді оцифрованого тексту по зображенням.
AРІ сервіс класифікації документів - прикладний онлайн-сервіс, призначений для класифікації документів (паспорт, ID карта) громадянина України, шляхом зчитування необхідної інформації за фотографією документів, аналізу та перетворення її в текст з метою прискорення введення паспортних даних для оформлення документів (надалі за текстом – AРІ сервіс класифікації документів). Сервіс дозволяє приймати http(s) запити від сторонніх інтегрованих сервісів, обробляти їх, та повертати результат такої обробки у вигляді оцифрованого тексту по зображенням.

API сервіс пошуку облич у базі даних облич - прикладний онлайн-сервіс, призначений для пошуку облич схожих на обличчя що передане шляхом завантаження фото а також формування власної бази даних облич (надалі за текстом – сервіс DBAРІ). Сервіс дозволяє приймати http(s) запити від сторонніх інтегрованих сервісів, обробляти їх, та повертати результат такої обробки у вигляді оцифрованого тексту по зображенням.

Модуль фотографування - комплекс front-end застосунків, що дозволяють отримувати зображення з камер мобільних приладів задля подальшого використання у сценарії проходження верифікації.
Конструктор сценарію - візуальне налаштування клієнтських сценаріїв проходження верифікації, що доступне з захищеної сторінки певним ролям у системі.

Панель адміністратора - захищені сторінки, що дозволяють переглядати журнали з результатами роботи сервісів.

Інстанс Evergreen Face Compare - окрема копія Evergreen Face Compare яка розгорнута для окремого Замовник, має окрему URL адресу, та обробляє дані, запити тощо виключно цього Замовника.

Embed код - програмний код для вставки в сайт Замовника для підключення одного чи більше модулів Evergreen Face Compare.

Модулі Evergreen Face Compare - це окремі AРІ сервіси, модулі тощо, з яких складається Evergreen Face Compare, а саме: AРІ сервіс класифікації документів, сервіс DBAРІ, Модуль фотографування, AРІ сервіс порівняння облич, Панель адміністратора, Конструктор сценарію, до яких Замовник отримує доступ згідно з умовами даної Оферти. Замовник може придбатидоступ як до всіх вищевказаних модулів, так і до окремих.

2. Загальні положення

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

2.3. Оплата Послуг вважається акцептом цього Договору та Правил користування сервісом.

2.4 Перелік Модулів Evergreen Face Compare, доступ до яких придбає Замовник, зазначається у рахунку-фактурі.

2.5. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі отримати доступ до Програми в цілому та/або окремих модулів Програми (Арі сервісів) за цим Договором.

3. Предмет договору

3.1. На підставі даного Договору Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає та оплачує Виконавцю послуги з надання доступу до Програми в цілому та/або окремих Модулів Evergreen Face Compare, відповідно до обраного періоду (далі - Послуги).

3.2. Послуги надаються шляхом видачі Замовнику доступів до Інстансу Evergreen Face Compare, що дозволяє мати доступ до Модулів Evergreen Face Compare.

3.3. Програма в цілому та окремі Модулі Evergreen Face Compare є інтелектуальною власністю, правова охорона якої встановлюється Цивільним кодексом України, чинними міжнародними договорами України. Виконавець гарантує наявність у нього прав, необхідних для виконання Договору.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:
- дотримуватися умов даного Договору;
- надавати Послуги протягом сплаченого Замовником періоду;
- зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього під час надання послуг за цим договором, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.2. Замовник зобов’язаний:
- виконувати умови даного Договору;
- надавати достовірні особисті дані та іншу інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;
- оплачувати Послуги відповідно до тарифів Виконавця. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання Послуг і тарифи на сайті Evergreen Face Compare;
- для коректної роботи Модулів Evergreen Face Compare забезпечити апаратно-програмне середовище, вимоги до якого наведені на сайті Evergreen Face Compare;
- забезпечувати конфіденційність наданих доступів до свого Інстансу Evergreen Face Compare та Арі ключів;
- не передавати Арі ключі та доступи до Інстансу Evergreen Face Compare третім особам;
- при зверненні до служби технічної підтримки Виконавця використовувати контактну електронну адресу (адресу, вказану при замовленні Послуги) і повідомляти своє, ім'я та прізвище, посаду, найменування та контактні дані юридичної особи, а також при необхідності використовувати інші варіанти підтвердження своїх прав доступу до Інстансу Evergreen Face Compare;
- протягом одного року зберігати платіжні документи, що підтверджують здійснення сплати на рахунок Виконавця, та за необхідністю надавати їх копії Виконавцю;
- надати згоду Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” шляхом акцепту цього Договору.

4.3. Виконавець має право:
- змінити порядок, умови та тарифи надання Послуг шляхом розміщення інформації на сайті Evergreen Face Compare. У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується;
- припинити надання Послуг автоматично після закінчення сплаченого Замовником періоду;
- розкривати відомості про Замовника виключно у випадках, передбачених законодавством України;
- розміщувати на своєму веб-сайті, в мережі Інтернет, в презентаціях та інших маркетингових матеріалах, на своїх особистих сторінках у соціальних мережах, прес - релізах та коментарях у ЗМІ інформацію про те, що Виконавець надає Замовнику послуги з надання доступу до Програми, а також найменування та логотип або знак для товарів і послуг Замовника.

4.3.1. Призупинити (тимчасово або повністю) надання Послуг Замовнику без повернення грошових коштів і вимагати письмових пояснень від Замовника в випадках порушення ним обов'язків описаних в п.4.2, а також у таких випадках:
- якщо Виконавець вважає що будь-які дії, вчинені Замовником через отримання доступу до Інстансу Evergreen Face Compare та/або Модулів Evergreen Face Compare згідно даного Договору, завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим Замовникам;
- в разі пошкодження чи намагання пошкодити засоби захисту Інстансу Evergreen Face Compare та/або Модулів Evergreen Face Compare, а також включення його до складу власних розробок Замовника;
- при публікації та передачі Замовником через мережу інтернет будь-якої інформації, яка паплюжить Виконавця, чи скоєння дій, що перешкоджають нормальній роботі Виконавця.

4.3.2. Заблокувати доступ до Інстансу Evergreen Face Compare з певної IP-адреси у випадках:
- перевищення кількості запитів з IP-адреси за певний проміжок часу;
- надсилання запитів, які не передбачені Модулями Evergreen Face Compare;
- дії з Інстансом Evergreen Face Compare та/або Модулями Evergreen Face Compare, що можуть призвести до наслідків, передбачених розділом XVI Кримінального кодексу України "Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), Програм та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку".

4.4. Замовник має право:
- вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного Договору;
- у разі виникнення зауважень щодо якості Послуг повідомляти про них Виконавця письмово і своєчасно;
- в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця на умовах передбачених в п.9.3.

5. Порядок надання Послуг

5.1. При користуванні Послугами вперше:

5.1.1. Замовник звертається з заявкою на отримання Послуг до служби технічної підтримки Виконавця, яка відправляє рахунок на оплату Послуг на електронну адресу Замовника, зазначену в заявці.

5.1.2. Мінімальний період оплати Послуг становить - один місяць. Порядок оплати визначено в розділі 6 даного Договору.

5.1.3. Після оплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на банківський рахунок Виконавця, Виконавець надає доступ до Інстансу Evergreen Face Compare з обраними Модулями Evergreen Face Compare та Арі ключ(і). Доступ надається з першого дня та діє по останній день періоду, зазначеного в рахунку та сплаченого Замовником.

5.1.4. Користуватися Інстансом Evergreen Face Compare Замовник може за умови використання Арі ключа(ів) та наявності доступу до мережі інтернет.

5.1.5. Після закінчення оплаченого періоду надання Послуг доступ Замовника до Інстансу Evergreen Face Compare з обраними Модулями Evergreen Face Compare припиняється.

5.2. При повторному отриманні Послуг:

5.2.1. Для відновлення доступу до Інстансу Evergreen Face Compare Замовник отримує рахунок на сплату в порядку, передбаченому п.5.1.1 даного Договору. Мінімальний період оплати становить - один місяць. Порядок оплати визначено в розділі 6 даного Договору.

5.2.2. Після оплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на банківський рахунок Виконавця, Виконавець надає доступ до Інстансу Evergreen Face Compare з обраними Модулями Evergreen Face Compare. Доступ надається з першого дня та діє по останній день періоду, зазначеного в рахунку та сплаченого Замовником.

5.2.3. Після закінчення оплаченого періоду Послуги доступ Замовника до Інстансу Evergreen Face Compare з обраними Модулями Evergreen Face Compare припиняється.

6. Вартість послуг та порядок оплати

6.1. Вартість Послуг за даним Договором визначається відповідно до діючих тарифів і умов оплати, які опубліковані на сайті Evergreen Face Compare. Тарифи вказуються в доларах США та підлягають оплаті в національній валюті України за курсом НБУ на день оплати.

6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на банківський рахунок Виконавця.

6.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на банківський рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є дата початку періоду, вказаного в рахунку.

6.4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни і вводити нові тарифи. Датою вступу в силу нових цін чи тарифів є дата їх публікації на сайті Evergreen Face Compare. У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується.

6.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7. Конфіденційність

7.1. Замовник зобов’язується дотримуватися суворої конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої від Виконавця, і приймати всі розумні заходи для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації згідно даного Договору.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося:
- внаслідок форс-мажорних обставин;

- внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони даного Договору несуть відповідальність за дотримання своїх зобов’язань за Договором згідно чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:
- прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або моральну шкоду Замовника, пов’язані із використанням або неможливістю користуватися Evergreen Face Compare;
- за погіршення якості Послуг, перебої у роботі Evergreen Face Compare, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Виконавця.
Виконавець не гарантує, що робота Програми буде безперервною, безпомилковою та позбавленої від шкідливих програм та інших дефектів. Якщо Замовник не задоволений умовами та/або якістю роботи Програми, він може припинити використання Програми або звернутися до служби підтримки Виконавця.

8.3. Замовник повністю відповідальний за збереження свого Арі ключа та доступу до Інстансу Evergreen Face Compare і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки Арі ключа та/або доступу до Інстансу Evergreen Face Compare з вини третіх осіб Замовник має право направити на адресу Виконавця заяву про це, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які спричинили крадіжку, а для відшкодування грошових коштів, витрачених на вкрадений час Замовник повинен звернутися у відповідні слідчі і правоохоронні органи.

8.4. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

8.5. Розмір відповідальності, не врегульований даним Договором, регулюється діючим законодавством України.

9. Момент вступу в силу Договору. Термін дії. Порядок зміни та розірвання.

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому Договором та чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

9.2. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією зі Сторін умов Договору та у випадках, передбачених Договором і чинним законодавством України.

9.3. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Замовника:
- Замовник зобов'язаний письмово попередити Виконавця за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до моменту його розірвання;
- надіслати копії платіжних документів на адресу Виконавця;
- Виконавець не здійснює перерахунок вартості Послуг за повні місяці використаного періоду та повернення грошових коштів за оплачений, але невикористаний період надання Послуг.

9.4. Внесення змін (доповнень) у даний Договір, зміну порядку, обсягу та умов надання Послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Усі зміни (доповнення), внесені Виконавцем у даний Договір, набувають чинності й стають обов’язковими для Замовника з моменту їх публікації на сайті Evergreen Face Compare. У випадку незгоди Замовника зі змінами, внесеними в даний Договір, Замовник має право розірвати його у порядку, встановленому даним Договором. Всі додатки, зміни й доповнення до даного Договору є його невід’ємною частиною.

10. Додаткові умови

10.1. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує свою згоду, в тому випадку якщо являється фізичною особою, на отримання та обробку Виконавцем персональних даних Замовника з метою виконання умов даного Договору.